မှတ်ချက်။ ။ ContxChat Plan Subscribe ပြုလုပ်လိုပါက အထက်ဖော်ပြပါ Pricing Table က 
Subscribe ခလုတ်ကို မနှိပ်ဘဲ အောက်တွင်ပြထားသော Register PRO ခလုတ်ကိုသာ နှိပ်ပါရန်

Important Notice: If you wish to subscribe, please refrain from using "Subscribe" button in the pricing table above. Instead, kindly proceed by clicking the “Register Pro” button below.

Register Pro

ContxChat allows you to connect your pages freely. But all the connected pages for your testing purpose will be reviewed by ContxChat according to the platform policies. ContxChat may not allow your connection in some cases of policy violations. ContxChat does not allow the pages that promote gambling, multi-level marketing, non-business, fake or scam pages as well as other categories of businesses that do not comply with the commerce policies of Facebook and Google.